logo
Wersja dla niedowidzących
  Żłobka Samorządowego Nr 5 w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O PLACÓWCE
minus Dane podstawowe
minus Podstawy prawne
minus Organy placówki
minus Statut placówki
minus Rejestry, ewidencje, archiwa
minus Majątek i finanse podmiotu
minus Nadzór i kontrola
minus Plany i sprawozdania
minus Ogłoszenia
plus ZDJĘCIA
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


DANE O PLACÓWCE > Organy placówki

Organy szkoły są następujące:

DYREKTOR
 • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły,
  reprezentuje ją na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych
  w szkole
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne
 • sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci
  zamieszkujące w obwodzie szkoły
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,
 • kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi
  odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje
  administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

RADA PEDAGOGICZNA

Organ realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 • przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian oraz
  jego zatwierdzenie po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły
 • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,
 • ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów
  oraz trybu odwoławczego od tych ocen,
 • wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn
  nieusprawiedliwionych,
 • uchwalanie warunkowej promocji ucznia,
 • opiniowanie

 

 

 

RADA PEDAGOGICZNA
Organ realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania.
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a)przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian oraz
jego zatwierdzenie po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.
b)zatwierdzanie planów pracy szkoły,
c)zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,
d)ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów
oraz trybu odwoławczego od tych ocen,
e)wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn
nieusprawiedliwionych,
f)uchwalanie warunkowej promocji ucznia,
g)ustalanie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom klas I-III,
h)zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po
zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców.
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a)organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
b)plan finansowy szkoły,
c)przydział godzin nauczania i innych czynności dla nauczycieli,
d)propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia
im funkcji kierowniczych w szkole,
e)wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
f)wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia.

Nazwa dokumentu: ORGANY
Osoba, która wytworzyła informację: Ja
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-09 19:39:30
Data udostępnienia informacji: 2003-06-09 19:39:39
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-11 15:52:33

Wersja do wydruku...

corner   corner